Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Patrik Tengler,

se sídlem Patrik Tengler, Červená kolonie 381, Bohumín, 73581, IČO:64570304

(dále jen „MAMAPOCKETSHOP“)

 ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

MAMAPOCKETSHOP zpracovává osobní údaje subjektů údajů poskytnutých elektronicky (prostřednictvím webu: www.mamapocket.cz) pro účely uzavření smlouvy, v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, email a telefon (dále jen „osobní údaje“).

 PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

MAMAPOCKETSHOP zpracovává osobní údaje:

  • poskytnuté elektronicky (prostřednictvím webu: www.mamapocket.cz) o (i) na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely registrace, zřízení a vedení uživatelského účtu, vyžádané marketingové účely, tedy informování o činnosti a novinkách MAMAPOCKETSHOP a (ii) z titulu plnění smlouvy, přičemž účelem zpracování je kontraktace a realizace kupní smlouvy.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje bude MAMAPOCKETSHOP uchovávat:

(i) při zpracování založeném na souhlasu subjektu údajů po celou dobu trvání registrace a vedení uživatelského účtu a dále po dobu nezbytnou k ochraně práv MAMAPOCKETSHOP související s vedením dokumentace nezbytné pro doložení souladu s Nařízením, a to po dobu následujících 5 let od ukončení registrace;

(ii) při zpracování založeném na plnění smlouvy, po celou dobu plnění smlouvy a dále po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou jsou osobní údaje uchovávány s ohledem na běžné i speciální promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále s ohledem na povinnosti uložené na základě zákona (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu 15 let.

 ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MAMAPOCKETSHOP zpracovává osobní údaje manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců. Zpracováním osobních údajů může MAMAPOCKETSHOP pověřit v souladu s čl. 28 Nařízení třetí osoby – zpracovatele, zejm. poskytovatele vzdáleného datového úložiště, externí účetní společnost, poskytovatele IT služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny MAMAPOCKET (i) na základě zákona a v souladu s dodržováním právních povinností MAMAPOCKETSHOP subjektům k tomu oprávněným dle příslušných právních předpisů, či (ii) v souvislosti s oprávněným výkonem práva MAMAPOCKETSHOP v souladu s výše uvedeným účelem zpracování osobních údajů subjektům závazně rozhodujícím o právech a povinnostech (např. správní úřady, orgány státní správy).

 PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů (fyzické osoby) mají následující práva ve vztahu ke zpracování osobním údajům MAMAPOCKET:

  • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení),
  • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 Nařízení),
  • právo na výmaz osobních údajů – tzv. „právo být zapomenut“ (čl. 17 Nařízení),
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení),
  • právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 Nařízení),
  • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na souhlasu (čl. 13 odst. 2 písm. c) Nařízení). Souhlas je udělován v případě registrace na webu www.mamapocket.cz zcela dobrovolně a může být kdykoliv odvolán; bez udělení souhlasu není možné pro subjekt údajů zřídit a vést uživatelský účet.

MAMAPOCKETSHOP přijala vhodná technická a organizační opatření, aby umožnila výkon výše uvedených práv subjektům údajů, zejm. zajistila prostřednictvím použitých technických prostředků možnost úplného vyhledání všech osobních údajů v systémech MAMAPOCKETSHOP.

Výše uvedená práva mohou být uplatněna vůči MAMAPOCKETSHOP na základě žádosti, kterou lze učinit:

  1. písemně na adrese sídla MAMAPOCKET: Patrik Tengler,Červená kolonie 381, Bohumín, 73581, IČO:64570304.
  2. elektronicky na e-mailové adrese MAMAPOCKET: info@mamapocket.cz

Pro účely identifikace je třeba v žádosti uvést alespoň jméno, příjmení a email pro ověření totožnosti žadatele. MAMAPOCKET je oprávněna – dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace – ověřit totožnost žadatele i jiným způsobem, např. zasláním kontrolního e-mailu/SMS s žádostí o odpověď na e-mailovou adresu/telefonní číslo poskytnuté při registraci na webu MAMAPOCKET a/nebo ve smlouvě uzavřené s MAMAPOCKETSHOP, či výzvou k doložení dalších informací o osobě žadatele.

Domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení, máte právo také podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz).

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.